Electronic Materials Lab

[home]

 

目前成員

畢業成員

實驗室相簿
                          

 實驗室回顧與研究生介紹 (2015)

 

 Contact :

   Office R401
  
Tel : 05-2720411 
           ext.23481
                 

  
Office R410
  
Tel : 05-2720411
           ext.33410

 

 

 

   碩士班研究生       

     歐陽伯禹 Po-Yu, Ou Yang (R401) 陳科行 Ke-Hsing, Chen  (R410)    
   

                       


 

    史斌呈 Bin-Cheng, Shih (R401)   吳京祐 Ching-Yo, Wu (R410)     林保璇 Pao-Hsuan, Lin (R401)    
   

                                  
         實驗室環安負責人                                               
 

    張台諭 Tai-Yu, Chang (R401)       
   

                                 

 

    郭裕斌 Yu-Bin, Guo (R401)      謝佩珊 Pei-Shan, Hsieh (R410)    林祺欽 Chi-Chin, Lin  (R410)    
   

                                   


 

    王信河 Xin-He, Wang (R401)       
   

       
                    

 

 

 


 

 

Copyright © 2010. Electronic Materials Lab. All Rights Reserved.